استاکر بالابر و رول گردان

با استفاده از این ابزار دیگر ضایعات شکست لبه فیلم و سایر محصولات مشابه که به صورت رول روی پالت قرار دارد مرتفع شده و از طرفی محصولات تولید شده رول که بصورت افقی نهایی میگردد دیگر مشکل قرار داد ن روی پالت و بسته بندی ندارد با جلوگیری از شکست لبه ها در هر مرحله از فرآیند نقل و انتقال و تولید از ضایعات بصورت چشمگیری جلوگیری میگردد.

با استفاده از این ابزار دیگر ضایعات شکست لبه فیلم و سایر محصولات مشابه که به صورت رول روی پالت قرار دارد مرتفع شده و از طرفی محصولات تولید شده رول که بصورت افقی نهایی میگردد دیگر مشکل قرار دادن روی پالت و بسته بندی ندارد با جلوگیری از شکست لبه ها در هر مرحله از فرآیند نقل و انتقال و تولید از ضایعات بصورت چشمگیری جلوگیری میگردد.

محصولات مرتبط