محصول برچسب خورده با "اکتیواتور"

مرتب سازی بر اساس
اکتیواتور

با قابلیت حرکت دقیق و پیوسته و کمترین مصرف انرژی و قابلیت توقف در نقطه تعادل قادر به اصلاح دقیق حرکت مواد مورد استفاده و اصلاح انحرافات ایجاد شده طولی در مسیر حرکت در کنترل ضایعات عرضی نقش بسیار مهمی را ایفا می کند.