سره های شفتلس

استفاده از این سره ها علاوه بر ایجاد سهولت در تعویض تولیدات خط از 3 اینچ به4 اینچ و3 اینچ به 6 اینچ بدون نیاز به هیچگونه تغییری در ساختار ماشین و صرفه جویی زمانی، می گردد.

استفاده از این سره ها علاوه بر ایجاد سهولت در تعویض تولیدات خط از 3 اینچ به4  اینچ و3 اینچ به 6 اینچ بدون نیاز به هیچگونه تغییری در ساختار ماشین و صرفه جویی زمانی، می گردد.