سیستم تنشن کنترل

سیستم کنترل کشش ما که با قابلیت استفاده در قسمت جمع کن و بازکن تولید شده است، حرکت روان مواد را با حساسیت و ثبات بالا در تمام محورها از طریق سیستم کنترل مداربسته‏ی PID فراهم می کند.

سیستم کنترل کشش ما که با قابلیت استفاده در قسمت جمع کن و بازکن تولید شده است، حرکت روان مواد را با حساسیت و ثبات بالا در تمام محورها از طریق سیستم کنترل مداربسته‏ی PID فراهم می کند.

این سیستم کشش مکانیکی را بوسیله ی یک ریز پردازنده، در تمام فواصل زمانی که مواد در حال حرکت می باشد کنترل می کند. این قابلیت کمک می کنند که مواد در طی روند تولید به راحتی و با حساسیت بالا رول شوند (جمع شوند) و به دقت از دستگاه جدا شوند.

قسمت بازکن دستگاه برای ترمز الکترومغناطیسی، موتور بازکن، موتور سیلندری کشنده، موتور جمع کن استفاده می شود و سطح کشش محصول را کنترل می کند.