ترمزها و کلاچ ها

ترمزها و کلاچ های الکترمغناطیسی روگا با نصب در قسمت بازکن و جمع کن دستگاه های چاپ-لمینت و برش به وسیله یونیت کنترل تنشن با ایجاد حوزه های مغناطیسی میزان کشش یکنواخت در قطرهای مختلف را فراهم می سازد.

ترمزها و کلاچ های  الکترمغناطیسی روگا با نصب در قسمت بازکن و جمع کن دستگاه های چاپ-لمینت و برش به وسیله یونیت کنترل تنشن با ایجاد حوزه های مغناطیسی میزان کشش یکنواخت در قطرهای مختلف را فراهم می سازد.