تیغه برش پنوماتیک

این تیغه ها با ایجاد بالن هوای کوچکی در داخل فیلم تولید شده نه تنها از چسبیدن دو لایه فیلم جلوگیری می کند بلکه جدا کردن و برش مناسب را فراهم می کند. علاوه بر این، به دلیل برخورداری از دو تیغه برش، تعویض تیغه ها به راحتی و سریع انجام می گیرد. و در تغییرات عرضی بصورت خودکار تغییر محل استقرار می دهد و نیازی به تنظیم ندارد.

این تیغه ها با ایجاد بالن هوای کوچکی در داخل فیلم تولید شده نه تنها از چسبیدن دو لایه فیلم جلوگیری می کند بلکه جدا کردن و برش مناسب را فراهم می کند. علاوه بر این، به دلیل برخورداری از دو تیغه برش، تعویض تیغه ها به راحتی و سریع انجام می گیرد. و در تغییرات عرضی بصورت خودکار تغییر محل استقرار می دهد و نیازی به تنظیم ندارد.