سنسور اولتراسونیک

سنسور اولتراسونیک برای کنترل لبه انواع فیلم آلمینیوم کاغذ پلاستیک ملزومات شفاف که فرکانس از آنها عبور نمی کند بهترین گزینه در سیستم اتوماسیون کنترل لبه می باشد.

سنسور اولتراسونیک برای کنترل لبه انواع فیلم آلمینیوم کاغذ پلاستیک ملزومات شفاف که فرکانس از آنها عبور نمی کند بهترین گزینه در سیستم اتوماسیون کنترل لبه می باشد.

خروجی: 0 تا  5 ولت

حساسیت عرضی mm10-+

محصولات مرتبط