اکتیواتور

با قابلیت حرکت دقیق و پیوسته و کمترین مصرف انرژی و قابلیت توقف در نقطه تعادل قادر به اصلاح دقیق حرکت مواد مورد استفاده و اصلاح انحرافات ایجاد شده طولی در مسیر حرکت در کنترل ضایعات عرضی نقش بسیار مهمی را ایفا می کند.

مجهز به استپر موتور و سیستم بال اسکرو

با قابلیت حرکت دقیق و پیوسته و کمترین مصرف انرژی و قابلیت توقف در نقطه تعادل قادر به اصلاح دقیق حرکت مواد مورد استفاده و اصلاح انحرافات ایجاد شده طولی در مسیر حرکت در کنترل ضایعات عرضی نقش بسیار مهمی را ایفا می کند.

محصولات مرتبط