شفت بادی

شفت های پنوماتیکی (بادی) که آلمینیومی است به لحاظ سبکی و سرعت عمل در تعویض طاقه های مورد استفاده، علاوه بر صرفه جویی زمانی و افزایش کمیت در تولید موجبات راحتی پرسنل را نیز فراهم می کند

شفت بادی که آلمینیومی است به لحاظ سبکی و سرعت عمل در تعویض طاقه های مورد استفاده، علاوه بر صرفه جویی زمانی و افزایش کمیت در تولید موجبات راحتی پرسنل را نیز فراهم می کند .
این شفت ها در سایز های 3 - 4 - 6 اینچ به طول های مختلف تا طول شش متر در پروسه تولید روگا تکنولوژی وجود دارد.

محصولات مرتبط