غلطک موزی

در تولیدات اکستروژن فیلم موجب باز شدن چروک فیلم و در زمان برش در یک شفت موجب عدم تداخل می شود.

در تولیدات اکستروژن فیلم موجب باز شدن چروک فیلم و در زمان برش در یک شفت موجب عدم تداخل می شود.