مطلب برچسب خورده با "چک بی محل"

سه شنبه, 06 اردیبهشت,1401
مجازات صدور چک بی محل در قوانین خاص حقوق تجارت

با توجه به صدور ماده ۷ قانون صدور چک که به موجب آن هر کس چک بلامحل صادر کند نسبت به مبلغ حبس تا حداکثر دو سال محکوم خواهد شد.

جزییات